+31(0) 6 53 24 78 44 info@denhoed-co.nl

Business Skills

Dit zijn volgens Human Design de primaire business skills die zorgen voor een functionele en succesvolle business. Sommige mensen hebben een aantal van deze skills, anderen hebben andere kwaliteiten.

Twaalf business skills

Het begrijpen van de rol van iedere persoon in een business team is cruciaal. Elk persoon is uniek, en soms zijn mensen niet even geschikt en vitaal in het vervullen van hun rol in het team  Het missen van een skill maakt de kans op succes en het profijtelijke van een business zwak of kan deze zelfs om zeep helpen.

Om succes te creëren moeten er twaalf skills vervuld worden door mensen die er van nature voor geschikt zijn, er in opgeleid zijn en ook tevreden zijn met hun essentiële rol. Wanneer mensen, die deze eigenschappen hebben, op een juiste wijze bijeengebracht worden, ontstaat er een ongelooflijk groepsfenomeen met een voldoening gevend succes.

Business team

Bij groepen gaat het over groei-mogelijkheden, controle en controle-mechanismen. Een business team omvat – in Human Design termen – een groep van 3-5 personen. Een business team is te vergelijken met een hedendaags gezin. Met een gezin dat probeert te controleren hoe de kinderen worden opgevoed en groot gebracht.

Bij een business team gaat het primair over geld maken, over business en de toekomst. Een business team is daarbij zeer competitief. Op zich zijn mensen niet zo materialistisch, maar eenmaal in een business team verandert dat. Een echt business team heeft een ongelooflijk materialistische drive.

Core skills

Elk business team dient een twaalftal business skills naar behoren te bezitten en te vervullen. Deze skills vormen als het ware de ruggengraat van elke business. De skills zijn onder te verdelen naar managerial leadership skills, ondersteunende skills en typical business skills

Het twee managerial leadership skills zijn Visie en Resources. Want daar gaat het in wezen om leiderschap en of de visie ook gedeeld en gedekt wordt door de beschikbare Resources, i.t.v. mensen én middelen én toeleveranties.

Vier onderliggende, ondersteunende skills dienen de twee managerial leadership skills adequaat te ondersteunen. Dan gaat het om Betrouwbaarheid, een bijbehorende Cultuur, een passende Coördinatie en natuurlijk een Commitment, of beter, de Involvement van de mensen.

Dan zijn er natuurlijk nog de klassieke business skills om de zaak naar behoren te beheren. Om het overzicht te behouden, te controleren en te leren van het verleden, om in business te blijven en om de toekomst te plannen en voldoende nieuwe initiatieven te ontplooien. Deze zes, typical business skills, zijn: Overzicht en Accounting, Public Relations-Marketing-Sales en de bijbehorende Implementatie, (strategische) Planning en Business Administration (incl. R&D),.

De 12 business skills

Visie impliceert het weten / vaststellen wat de juiste richting, de juiste koers, is voor de business. De kunst is om er ook te komen. Het geeft aan waar de resources ingezet moeten worden, het vraagt om een controle op de resources. Een sterke gevoel voor een purpose, een hoger doel, geeft meer kracht en specifiekere richting.

Capaciteit is het vermogen om resources (geld, mensen en toeleveringen / voorzieningen) te genereren en bijeen te brengen. Resources die helpen om de business te laten floreren. In wezen, de motor die elke business een goede start of doorloop geeft.
Capaciteit betreft ook de helderheid van het persoonlijke commitment, de innerlijke kracht, toewijding en doorzettingsvermogen die grote transformaties en empowerment verzekeren. Wordt de passie gekoppeld aan iets wat niet alleen persoonlijk maar ook universeel goed is, dan ontstaat de kracht en commitment om projecten tot een succesvol einde te brengen.

Visie en Capaciteit zorgen er als skills samen voor dat alle energie beschikbaar is om te doen wat er gedaan moet worden.

Betrouwbaarheid is in wezen een humanitaire skill. Het is de glue-in-the-group en trekt als een magneet mensen aan en brengt ze in een flow. De liefde voor interacties zorgt er voor dat het team het middelpunt is van vele sociale kringen, van hoog tot laag. Het zorgt voor een stabiel, samenhangend team dat ook iedereen bij elkaar brengt. Gelijkheid en eerlijkheid liggen aan de basis van deze skill.

Cultuur kent twee aspecten. Het zet de cultuur, de patronen voor het leven, hoe samen te leven en je te gedragen, hoe de in-house situatie rein te houden: “a clean house is healthy for the children”. Daarnaast heeft Cultuur in zich het vermogen voor de juiste timing, te wachten voor het opportune moment. Met – bij het wachten – oog en begrip voor goede routines en natuurlijke ritmes. Inclusief de dress code en timing van meetings, “Zo doen we de dingen hier..”.

Coördinatie is het vermogen om te stabiliseren, te harmoniseren, samenhang te bewerkstelligen en zo nodig,… te homogeniseren. Door overal op te duiken waar het nodig is, op de juiste plaats en op het juiste moment. Om dan bij toeval te ontdekken wat gunstig of gelukkig is. Alleen al het verschijning en de houding van teamleden is in sommige gevallen voldoende. Tegen individuen die elkaar niet mogen zeg je: “wees aardig”, “we zijn familie!” of “we zorgen voor elkaar” en “iedereen werkt aan de toekomst!”.

Commitment is het vermogen en de vaardigheid om de groep te helpen om betrokken te zijn / worden op een doel en deze ook te bereiken. “We are all on the same page and committed to work together”. De business – en ook het leven – kun je alleen echt kennen door er op uit te gaan, naar buiten te gaan. Je kunt kinderen niets van de wereld meegeven als je ze thuis houd en als je zelf thuis blijft…

Coördinatie en Commitment omvat de liefde om er gezamenlijk op uit te trekken, de wereld in…

Business Administration betreft in wezen het type leiderschap waarbij anderen op vertrouwen en op acteren omdat het zowel logisch als toekomst-gericht is. Het verschaft een bepaalde zekerheid over wat er in de toekomst in het verschiet ligt. Het geeft richting aan wat wordt ervaren als een profijtelijke, duurzame weg naar de toekomst. Het geeft daarmee ook exact aan wat er vervolgens dient te gebeuren en hoe alles samen gaat komen.

Planning is het vermogen om als business team op te treden als natuurlijke autoriteiten, leiders en strategen. Om iedereen te dirigeren naar “the same page” om tezamen te werken naar een gemeenschappelijk begrip, doel en purpose van de business. Het is alsof het team de kaart en het kompas in handen heeft en mensen – op basis van een gemeenschappelijk bewustzijn – over weet te halen hen te volgen. Een gedisciplineerde, regimentsgewijze en overeengestemde manier van organiseren hoort daar zonder twijfel bij, om succes te kunnen bewerkstelligen.

Public Relations betreft de skill waarbij er constant wordt gekeken waar er een waardevolle bijdrage geleverd kan worden aan een oorzaak van iets, een situatie, project of probleem. Je wilt als business midden in het maatschappelijk gebeuren staan en je wilt een verschil maken met jouw contributie. Daartoe moet je wel het vermogen hebben om de nodige aandacht te trekken, om gezien en (h)erkend te worden.

Implementatie als skill komt voort uit creativiteit en is een primitieve kracht. Het levert de potentiële energie om inspiraties te manifesteren, bij voorkeur zonder limieten. Het is een niet-bang-zijn om “pushing the enveloppe and finding fresh forms of expression that explore new avenues and break new grounds”. Want, uiteindelijk gaat het er toch gewoon om jouw producten en/of services hoe dan ook de deur uit te krijgen, in handen van de klant af te leveren en zodoende.. te verkopen?

Public Relations en Implementatie zorgen er als skills voor dat bijvoorbeeld (in Amerika) het juist die families zijn die overal – tot vervelens toe – opduiken, en uiteindelijk zijn het ook juist die families die de meeste erkenning krijgen en die rijk worden.

Overzicht behoeft wat toelichting. Het heeft te maken met de drie facetten. Allereerst is er de wijsheid om de leercirkel te completeren. Te reflecteren en te leren van experimenten en ervaringen wat voor / in de business heeft gewerkt en wat niet. Welke zekerheden kunnen uit het verleden gedestilleerd worden. Welke zekerheden en steun hebben toeleveranciers, klantenkring en de community geboden in de wat moeilijker tijden?
Daarnaast is er het historisch besef. Zowel qua cultuur, lokale tradities, natuurlijke resources als familiaal. Menig familie-bedrijf is immers financieel door de betrokken achterban van de ondergang gered, de bloedlijn gaat dan spelen.
Ten derde: “You are a born listener who can listen very mindfully, openly, and consciously. In you, the natural storyteller is laid out. You can gain more and more wisdom the older you get, and thus you are more and more respected and sought out”.

Accounting is de klassieke business skill die er voor dient te zorgen dat je precies weet hoe effectief, efficiënt en profijtelijk de business is. De skill die je – via KSF’en, KPI’s, data over resultaten en outcomes – ook op de hoogte houdt van de juiste gegevens en details teneinde je in business te houden. “You are basically the memory archivist, record keeping and archiving both your own experiences and those of other people”.
Aan de andere kant: “The team can share what they heard, assessed and perceived, they can voice the direction that is most suitable for the business development. Universal ideas and values that guide the business to draw on their past experiences and inspire humanistic collaboration. Thus attracting those who want to share their experiences, feelings, secrets. And they themselves, in turn, share the accumulated treasures with others”.

 

Business skill aspecten

Alle 12 business skills hebben – volgens Human Design’s Laveena Archers – een zestal aspecten die, bij een volledige Human Design chart analyse van het business team, nader bekeken en geanalyseerd kunnen worden op: sterktes – zwaktes, (on)volledigheid en gewenst – vereist.
Het hiernavolgende HD-plaatje van een business team geeft daarvan een kenmerkend, indicatief beeld…