+31(0) 6 53 24 78 44 info@denhoed-co.nl
Business Studio

Business Studio

De Business Studio is speciaal ontwikkeld voor organisaties die duurzaam willen innoveren. Die op weg naar de toekomst vooral willen mee-surfen op de golven van mega-trends en de SDG’s.

Lees meer
Business Lessons Learned

Business Lessons Learned

At the Business Studio team, we continue to see accelerated need for transformational-change caused by digitalization, speed of business, industry 4.0, urbanization, climate change, gender equality, the platform economy, disrupting startups, the UN proclaimed SDG’s and many other mega-trends.

Lees meer
Het Vliegwielmodel

Het Vliegwielmodel

Het Vliegwielmodel komt erop neer dat succesvolle bedrijven altijd verschillende ontwikkelingsfasen doorlopen. Een doorbraak is het gevolg van vele incrementele verbeteringen.

Lees meer
Business Idee

Business Idee

Volgens de Golden Circle methode van Simon Sinek zijn er drie gouden cirkels die een team bij een nieuw business idee dient te doorlopen. Men dient altijd te starten met: ‘Waarom’, gevolgd door: ‘Hoe’, en als omhulsel: ‘Wat’ en ‘Waar’?

Lees meer
Design Thinking

Design Thinking

Nieuwe business ideeën ontstaan tegenwoordig juist meer vanuit de behoefte van de (betalende) klant. Dan wordt er gekeken hoe de algehele organisatie, bedrijfsvoering en communicatie zo gevormd kan worden om de behoefte op te sporen en op te lossen.

Lees meer
Business Design

Business Design

Bij een business design gaat het in feite over drie perspectieven, drie lenzen waardoor gericht naar een uiteindelijk Business Concept gekeken wordt: Viability, Desirability en Feasibility.

Lees meer
Business Intelligence

Business Intelligence

Business intelligence staat voor het verzamelen van gegevens binnen de eigen organisatie-activiteiten. Het is het proces van gegevens omzetten in informatie. Informatie die moet leiden tot kennis en aanzetten tot gerichte, adequate actie.

Lees meer
Business Strategie

Business Strategie

Wat houdt een business strategie in? Een business strategie betreft gewoon de doelen waar een organisatie zich op focust en de gezamenlijke acties die de mensen ondernemen om deze doelen te bereiken.

Lees meer
Images of Organizations

Images of Organizations

Het domein van de organisatietheorie is volgens Gareth Morgan te vereenvoudigend en reductionistisch geworden en een brede kijk is nodig. Het beschrijven van organisaties in metaforen is een alternatief.

Lees meer
Vier vensters

Vier vensters

Het wordt tijd voor organisaties met de slagvaardigheid van een voetbalteam. SqEME biedt een model om een organisatie te bekijken en om te vormen tot een procesgerichte organisatie.

Lees meer
Crafting strategy

Crafting strategy

Mintzberg beschrijft in zijn artikel over Crafting Strategy hoe top-managers, uit een soort ijdele hoogmoed, denken de toekomst te kennen of te kunnen maken door omvattende strategieën te concipiëren. Die strategieën blijken echter zelden te werken, maar de managers leren daar helaas weinig van.

Lees meer
High Level Strategy

High Level Strategy

Nadenken over een High Level Strategy is zinvol, wijs en getuigt van kennis ter zake, juist als je het wellicht enkel en alleen jouw opdracht en taak is om een jaarlijkse strategie uit te zetten en te realiseren.

Lees meer
Creativiteit & Innovatie

Creativiteit & Innovatie

De voorspelling is dat Artificial Intelligence en robots zo’n 10-20% van alle banen gaan vervangen. Hoe ga je dan als mens de competitie aan met iets of ‘iemand’ die een 5.000 keer sneller is, die 5.000 keer sneller denkt? Dat lijkt een verloren zaak.

Lees meer
Business Modellen

Business Modellen

De wijze waarop een organisatie geld verdient, noemen we het business model. Het businessmodel beschrijft kort en krachtig hoe een organisatie waarde creëert, levert en behoudt. De vraag waarop is onze waardecreatie gebaseerd, is de essentie van businessmodellen

Lees meer
Blue Ocean canvas

Blue Ocean canvas

Chan Kim en Renée Mauborgne beschrijven hun Blue Ocean Strategy canvas als een actie-raamwerk dat op een grafische wijze het strategische landschap en de toekomstige vooruitzichten van een organisatie in één simpel plaatje weet te vangen.

Lees meer
High Performance Teams

High Performance Teams

Teams zullen in de toekomst de voornaamste bouwstenen zijn voor de prestaties van organisaties. Het is een kwestie dat teams het individu zullen overtreffen. Met name als er meerdere skills, ervaring en een gedragen besluitvorming nodig zijn.

Lees meer
Theory of Change

Theory of Change

The theory of change is a tool to help you describe the need you are trying to address, the changes you want to make (your outcomes), and what you plan to do (your activities).

Lees meer
Business Change model

Business Change model

Grote veranderingen binnen organisaties hebben vaak niet het beoogde resultaat. Gesproken wordt zelfs van een slagingskans van circa 40%. Veranderingen worden niet adequaat doorgevoerd en hebben niet het beoogde resultaat.

Lees meer
Business Skills

Business Skills

Dit zijn volgens Human Design de primaire business skills die zorgen voor een functionele en succesvolle business. Sommige mensen hebben een aantal van deze skills, anderen hebben andere kwaliteiten.

Lees meer
Logistic 4 R’s

Logistic 4 R’s

The 4 R’s are principles that guide supply chain managers with competition. If you want to develop a competitive supply chain or reliable eco-system, it is necessary that you can manage the 4 R’s, which are:1. Responsiveness, 2. Reliability, 3. Resilience and 4. Relationships.

Lees meer
Mega-trends 2030

Mega-trends 2030

Groei verschuift, innovaties zijn meedogenloos, disrupties zijn aan het versnellen, verwachtingen zijn hoog en sociale spanningen lopen op. Wat betekenen dit voor de business, en hoe zijn nieuwe kansen voor innovatie en groei te grijpen?

Lees meer
Tech trends

Tech trends

The company of the future is hyper connected. It closely monitors new developments and collaborates with start-ups, scientists, and universities. The company of the future requires accessible, inspiring leaders who are not afraid to veer off the beaten track.

Lees meer
Trends & Krachtenvelden

Trends & Krachtenvelden

De trend is alles! Wendbaarheid, technisch vernuft en gevoel voor klant of doelgroep; dat zijn de factoren die bepalen of je stap voor stap verder komt.
Je moet incrementeel denken en vooral doen. Welnu dat is een andere wereld voor de meeste gevestigde bedrijven.

Lees meer
Risk Appetite

Risk Appetite

De risk appetite of risicobereidheid bij een organisatie zorgvuldig onderzoeken is essentieel om bewust en gericht de risico’s na te gaan bij het implementeren van een (strategische) plan en projecten.

Lees meer
Primaire Health System

Primaire Health System

Ieder mens is uniek, iedere groep is uniek, iedere organisatie is uniek. Om gezond te blijven moeten we alert zijn op ons digestieve systeem, vooral wat betreft het ‘voedsel’ dat we tot ons nemen. In analogie geldt dat ook voor de info en data ‘voeding’ van organisaties.

Lees meer
Organisatiecultuur

Organisatiecultuur

Organisatiecultuur is meer dan de manier waarop de organisatie te werk gaat. Een betere manier om naar cultuur te kijken, is te beseffen dat zij op meerdere niveaus aanwezig is en meerdere facetten kent.

Lees meer
Procesrollen

Procesrollen

Het verbeteren van de organisatie kunnen we beschouwen vanuit de vier verschillende rollen. Achtereenvolgens zijn dat de Ontwerper, de Journalist, de Lijnverantwoordelijke en de Procesverantwoordelijke.

Lees meer
HR module

HR module

De BCG-matrix en het Concurrerende Waarden model van Cameron & Quinn kunnen leiden tot een mooi inzicht en overzicht van de aanwezige en geschikte Human Resources in de organisatie en verwachte transities daarin.

Lees meer
Het 4R principe

Het 4R principe

Het 4R principe – meer menselijke energie in organisaties – geeft een boost aan de ontwikkeling van een organisatie. De organisaties die er in de toekomst uit zullen springen, maken gebruik van de bereidheid en het vermogen tot leren van hun mensen.

Lees meer
Geldstromen

Geldstromen

Voor het bepalen van het succes van een organisatie zijn drie overzichten van belang: de Balans, de Winst- en Verliesrekening en het Kasstroom overzicht.

Lees meer
Externe Financiering

Externe Financiering

Banken blijven het voornaamste kanaal voor externe financiering. Zo klopt bijna driekwart van de bedrijven met een financieringsbehoefte als eerste aan bij de bank om over de mogelijkheden te praten.

Lees meer
Contextueel Leiderschap

Contextueel Leiderschap

Organisaties hebben steeds meer moeite met het aantrekken en behouden van medewerkers. De leiders van de toekomst hebben een heel andere mindset nodig dan hun voorgangers. Dat heeft onder andere gevolgen voor de manier waarop we jonge mensen opleiden.

Lees meer
Brillen en beeldspraak

Brillen en beeldspraak

Als we naar de toepassing van modellen kijken, dan is een woord van waarschuwing op z’n plaats. Bekend is (Thorngate, Weick) dat een model of theorie onmogelijk tegelijkertijd algemeen geldend, accuraat en eenvoudig kan zijn.

Lees meer
Macht

Macht

Macht is een onderdeel van elke sociale relatie. Macht is dus een sociaal fenomeen bij uitstek. Macht is ook een relationeel begrip, het kan enkel bestaan in een relatie tussen individuen of groepen.

Lees meer
Business Verhalen

Business Verhalen

Business literatuur met hoopvolle verhalen. Sommige auteurs zijn daar heel goed in. Hun verhalen zijn vaak aansprekend, inspirerend en soms ook aangrijpend. Hun verhalen zijn in de meeste gevallen gebaseerd op een aantal klassiek-filosofische karakteristieken.

Lees meer
Effecten Arena

Effecten Arena

Met de Effecten Arena krijg je de hoofdingrediënten van een (maatschappelijk) project en de organisatie-interventies helder. De te verbinden hoofdingrediënten zijn: activiteiten, effecten, investeerders en incasseerders.

Lees meer
Een wereld van verschil

Een wereld van verschil

Waarom verlopen organisatieveranderingen zo moeizaam? Welke factoren kunnen bijdragen aan het succes van een verandering? Een zevental factoren wijzen de weg naar succes bij organisatieveranderingen.

Lees meer
Waardengedreven organiseren

Waardengedreven organiseren

Onderzoek geeft zes factoren aan die organisaties in staat stelden om buitengewone resultaten te behalen met heel gewone mensen. Deze waardengedreven organisaties benadrukken dat fundamentele bedrijfswaarden het doen en laten van dergelijke organisaties bepaalt.

Lees meer
Thinking in Systems

Thinking in Systems

The real trouble with this world of ours is not that it is an unreasonable world, nor even that it is a reasonable one. The commonest kind of trouble is that it is nearly reasonable, but not quite. Life is not an illogicality; yet it is a trap for logicians. It looks just a little more mathematical and regular than it is.

Lees meer
ORAPAPA

ORAPAPA

The importance of good decision making in business really can’t be overstated. To do so, you need to have some tools at your disposal. One of the tools that you may choose to use is the ORAPAPA method. This is a tool which has been designed to make sure you don’t overlook one of the seven important aspects of the decision at hand.

Lees meer
Wezenlijk veranderen

Wezenlijk veranderen

Een wezenlijk veranderen houdt in een opruimen van het verleden, het bewaren en verzorgen van wat we nog om ons heen willen hebben en het omvormen, transformeren en metamorfoseren van het bestaande tot iets nieuws voor de toekomst.

Lees meer
Built to last

Built to last

Visionary companies are premier institutions, they are widely admired by their peers and having a long track record of making a significant impact on the world around them.
A visionary company is not really a company led by someone visionary, nor is it the embodiment of a great product or service. A visionary company is an entire institution, an organization.

Lees meer
Great Training Robbery

Great Training Robbery

Companies spend big money on employee training and education but it’s mostly wasted, according to an alarming study in the Harvard Business Review: “Why Leadership Training Fails—and What to Do About It.”

Lees meer
Science practitioners

Science practitioners

Microsoft-onderzoeker Duncan Watts heeft een relatief uitgesproken stelling dat universiteiten en hogescholen veel meer zouden moeten doen aan het oplossen van maatschappelijke / sociale vraagstukken.

Lees meer
Het 70:20:10 model

Het 70:20:10 model

Ontwikkelingen gaan in een razendsnel tempo. Het 70:20:10 leermodel kan bijdragen om de ontwikkelingen bij te houden, gericht op het behalen van doelen en het verbeteren van prestaties.

Lees meer
Think and Grow Rich

Think and Grow Rich

Think and Grow Rich behoort tot de beste boeken over zelfontwikkeling. Napoleon Hill interviewde meer dan 500 ‘rijken der aarde’ en werd hierin begeleid door staalmagnaat Andrew Carnegie.

Lees meer
Family Business / Het familieforum

Family Business / Het familieforum

Het is aangewezen in bepaalde familiebedrijven een familieforum, soms ook familieraad genoemd, te organiseren. Het familieforum dient als platform voor communicatie, informatie en in voorkomend geval consultatie in verband met het familiebedrijf.

Lees meer
Doing business abroad

Doing business abroad

Doing busines abroad is not the same thing as doing business at home. Cultural differences can be painstaking. First lesson is to understand the organizational and business culture, legal regulations and language.

Lees meer