+31(0) 6 53 24 78 44 info@denhoed-co.nl

Geldstromen

Voor het bepalen van het succes van een organisatie zijn drie overzichten van belang: de Balans, de Winst- en Verliesrekening en het Kasstroom overzicht.

Financiële overzichten

Een financiële verslaglegging is gemeengoed geworden. Iedereen kent de begrippen Jaarverslag en Jaarrekening. De belangrijkste financiële overzichten in een Jaarrekening zijn wellicht de Balans, de Winst- en Verliesrekening en het Kasstroom overzicht.

Een Balans geeft een voorraadstand, dat wil zeggen een momentopname van bezit en de wijze waarop bezit is gefinancierd.

De Winst- en Verliesrekening en het Kasstroom overzicht geven geldstromen weer en betreffen dan ook een bepaalde periode, in de regel een jaar.

Balans

Een Balans vertelt in financiële cijfers hoe de organisatie er op een bepaald moment voor staat. Door een opsomming te geven van alle bezittingen – de activa – aan de debet-zijde van de Balans. De schulden – als onderdeel van de passiva – staan aan de credit-zijde van de Balans. Wanneer de bezittingen groter zijn dan de schulden is er iets over en dat wordt Eigen Vermogen genoemd, wat ook weer onder de activa valt.

Winst- en Verliesrekening

Een Winst- en Verliesrekening zegt iets over het financiële succes van een organisatie, de resultaten over bijvoorbeeld het afgelopen jaar.  Het resultaat is het verschil tussen de omzet en de kosten die een organisatie heeft gehad.

De omzet is de financiële vergoeding voor geleverde producten en/of diensten, geboekt op het moment van levering. Eventuele kortingen zijn dan dus al verrekend in de omzet.

Kosten zijn het in geld uitgedrukte verbruik van productiemiddelen. Zo zullen er salarissen zijn betaald aan de productiefactor Arbeid, zijn er materiaal, materieel en energie verbruikt energie en is er expertise of een schoonmaakbedrijf ingehuurd. Kosten worden geboekt op het moment van verbruik.

Afschrijvingen vormen een bijzondere post van kosten. Zij zijn de in geld uitgedrukte waardering – verbruik – van materiële en immateriële vaste activa, zoals gebouwen, inventaris,  hard- en software.

Het verschil tussen de netto omzet en de kosten wordt aangeduid als Bedrijfsresultaat. Het geeft aan wat de organisatie heeft verdiend aan haar core business. De term EBIT (earnings before interest and taxes) wordt steeds meer gebruikt voor het Bedrijfsresultaat dat is behaald uit de eigenlijke werkzaamheden van de organisatie.

Kasstroom overzicht

Om economische risico’s te kunnen beheersen is het van belang onderscheid te maken tussen operationele, investerings- en financieringsactiviteiten in de organisatie. Een Kasstroom overzicht geeft aan waarom de post Liquide Middelen het afgelopen jaar is gemuteerd als gevolg van operationele, investerings- en financieringsactiviteiten.

Operationele activiteiten hebben betrekking op de kernfunctie van de organisatie, zoals inkoop, productie en verkoop. Het betreft de inzet van  resources (mensen, middelen, ..) teneinde de organisatie doelen te realiseren. Deze activiteiten genereren operationele geldstromen zoals ontvangsten van debiteuren, betalingen aan crediteuren, salarissen, belasting afdrachten.

Investeringsactiviteiten betreffen de aanschaf van capaciteit en zorgen voor uitgaande kasstromen voor de betaling daarvan.  Bij het afschaffen van (verouderde) capaciteit – desinvesteringen – treden er ingaande kasstromen op.

Financieringsactiviteiten hebben betrekking op de financiering van de organisatie, zoals het lenen van geld ter betaling van (voorgenomen) investeringen. deze genereren kasstromen zoals het opnemen of aflossen van een lening, rentebetalingen en dividend uitkeringen.

Geldstromen hebben veel gemeen met waterstromen. Alleen stroomt water van boven naar benden of zo je wilt, van hoog naar laag. Geld stroomt van buiten naar binnen en van binnen weer naar buiten. Het visualiseren van de geldstromen geeft een helder inzicht en overzicht “waar alles blijft”. Dat geeft weer opportuniteiten waar geld te halen is.

Leuke website:

  • http://marijnkrijger.nl/2012/06/waterstromen-gebruiken-om-de-geldstroom-te-visualiseren/